کسر و عدد مخلوط

حجم فایل : 496.8 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 10
بنام خدا کسر و عدد مخلوط
ریاضی ششم دبستان
کسر:
اگر شکلی را به چند قسمت مساوی تقسیم کنیم تعداد قمست های به وجود آمده مخرج کسر می شود و تعداد قسمت های رنگ شده صورت کسر.
زمانی که بخواهیم برای شکل کسر بنویسیم ابتدا باید آن شکل را به قسمت های مساوی تقسیم کنیم. انواع کسر
1. کسر کوچکتر از واحد: کسرهایی هستند که بصورت آن ها کوچکتر از مخرج باشد و همواره از یک کوچکترند. 2- کسرهای برابر واحد: کسرهایی که صورت آنها برابر با مخرج باشد و همواره برابر یک هستند. 3. کسرهای بزرگتر از واحد: کسرهایی که صورت آنها بزرگتر از مخرج آن هاست و همواره از یک بزرگترند. تبدیل کسر به عدد مخلوط: برای اینکه ابتدا صورت را به مخرج تقسیم می کنیم نشان دادن کسر عدد مخلوط روی محور اعداد:
برای نشان دادن عدد مخلوط روی محور مخرج کسر مشخص می کند که که هر واحد را باید به چند قسمت تقسیم کنیم عددهای زیر را روی محور اعداد مشخص کنید.
0 1 2 3 4 نقطه های مشخص شده روی محورها چه عددی را نشان می دهند 1 2 3 4 0 پایان...